Kyselytutkimus, opas palveluntarjoajille ja palvelupolku – kolme tuoretta julkaisua luontoliikunnan esteettömyydestä

Tuoreet luontoliikuntajulkaisut

Esteettömään luontomatkailuun liittyen on ilmestynyt kolme julkaisua, joihin pääset tutustumaan ohessa:

Esteetön matka Kainuun luontoon – Kyselytutkimus vammaisille ja toimintarajoitteisille

Kajaanin Ammattikorkeakoulu (KAMK) on julkaissut Jari Järviluoman, Arto Heikkisen ja Petri Rissasen laatiman ”Esteetön matka Kainuun luontoon – Kyselytutkimus vammaisille ja toimintarajoitteisille” -raportin osana Luonto kaikille Kainuu -hanketta.

Kysely toteutettiin sähköisellä lomakkeella syksyllä 2021 ja siihen vastasi 122 henkilöä. Kyselyn kautta saatiin arvokasta tietoa siitä, millaista esteetöntä luontomatkailua Kainuussa kaivataan ja mihin tulee entistä enemmän kiinnittää huomiota palveluja kehitettäessä. Raportin johtopäätösluvussa on useita hyviä nostoja aiheesta. Yksi nostoista liittyy siihen, millainen kasvupotentiaali esteettömyyteen panostamisella on luontomatkailun vetonaulana:

”Matkalle lähdetään usein seurueena, joka voi koostua perheestä, ystävistä ym., mikä kasvattaa esteettömän matkailun ”todellista” asiakasmäärää. Huomioitavaa on, että näissä pienryhmissä voi olla mukana vain yksi esteettömiä palveluita tarvitseva, mutta luontomatkakohde valitaan sen esteettömyyden näkökulmasta.”

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Esteettömän luontomatkailun asiakas – Opas palveluntarjoajalle

Luonto kaikille Kainuu -hankkeen toinen tuore julkaisu on nimeltään ”Esteettömän luontomatkailun asiakas – Opas palveluntarjoajalle” ja sen ovat laatineet Liisa Laukkanen, Arto Heikkinen ja Petri Rissanen.

Opas on jaettu tiivisiin ja selkeisiin lukuihin otsikoilla: 1) Ymmärrä, 2) Tavoita ja 3) Kohtaa. Nelosluvussa on lisäksi vinkkejä, linkkejä ja taustatietoa aiheeseen liittyen.

Oppaaseen pääset tutustumaan täältä.

Esteetön luontoretkeily – Millaisia tulevaisuuden toiveita käyttäjillä on?

Samaan aihepiiriin kuuluu myös Paralympiakomitean tilaama ja muotoilijaopiskelija Nina Leinon Metropolia Ammattikorkeakoululle tekemä opinnäytetyö ”Esteetön luontoretkeily – Millaisia tulevaisuuden toiveita käyttäjillä on?”.

Leinon tutkimusaineisto koostui havainnoinnista, teemahaastatteluista ja kyselystä, johon tuli 106 vastausta. Leino visualisoi tutkimusaineiston pohjalta Luontoretkeilijän palvelupolun.

Leinon opinnäytetyöhön ja palvelupolkuun pääset tutustumaan täällä.